Njoftim për KM

"Njoftim për KM"

Te nderuar kolegë,

Periudha e pranimit të kërkesave për t’u regjistruar për të hyrë në provime do të jetë nga data 01 Prill  2017 .

Kërkesat për regjistrim i drejtohen Shoqates "Kontabel i Miratuar"

Tiranë , 01 .04.2017

DOKUMENTAT QE DUHET TE PREGATISIN SIPAS KERKESAVE TE VITIT TE KALUAR KANDIDATET PER KM

a) KANDIDATËT PËR EKSPERT KONTABËL TË REGJISTRUAR (EKR) duhet të paraqesin:

1. rkesën me shkrim drejtuar Autoritetit Çertifikimit, ku të listohen dokumentat e paraqitura,

2. Fotokopje të Kartës identitetit,

3. Kopje të çertifikatës stazhit profesional, të lëshuar nga IEKA,

4. Kopje të noterizuar të diplos shkollës lartë ku përfshihet Diplomë e integruar e nivelit të dytë (sistemi 4-vjeçar) ose Diplomë e nivelit të pare plus Diplomë e nivelit Master Profesional ose Diplomë e nivelit të parë plus Diplomë e nivelit Master Shkencor ose diplomat e barazvlershme me to, për çdonjërën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomik apo të barazvlershme me to (Kur diploma është marrë në një shtet tjetër ajo duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republis Shqipërisë).

5. Lista e notave e noterizuar, për secilën nga diplomat më sipër.

6. Dëshmi të gjendjes personale gjyqësore (dëshmi penaliteti) të 3 muajve të fundit.

b) KANDIDATËT PËR KONTABILIST TË MIRATUAR (KM) duhet të paraqesin:

1. rkesën me shkrim drejtuar Autoritetit Çertifikimit, ku të listohen dokumentat e paraqitura,

2. Fotokopje të Kartës identitetit,

3. Kopje të noterizuar të diplomës së shkollës lartë ku përfshihet Diplomë e integruar e nivelit të dy(sistemi 4-vjeçar) ose Diplomë e nivelit të pare plus Diplomë e nivelit Master Profesional ose Diplomë e nivelit të parë plus Diplomë e nivelit Master Shkencor ose diplomat e barazvlershme me to, për çdonjërën nga degët e studimit në shkencat ekonomike, si kontabilitet, financë, administrim biznesi, ekonomik apo të barazvlershme me to (Kur diploma është marrë në n shtet tjetër ajo duhet të jetë e njohur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës Shqipërisë).

4. Lista e notave e noterizuar, për secilën nga diplomat më sipër.

5. Vërtetim nga punëdhënësit ku të tregohet angazhimi prej të paktën tre vitesh pas përfundimit të shkollës lartë (dates/pajisjes me diplon e nivelit të dytë), në fushën e kontabilitetit, financës, kontrollit financiar dhe në fusha të ngjashme,

6. Kopje të librezës së punës të noterizuar, të shoqëruar me rtetim nga sigurimet shoqëro për gjendjen

e sigurimit shoqëror e shëndetësor për të paktën minimumin e periudhës angazhimit të përshkruar në pikën 5,

7. Vërtetime ose çertifikata (te noterizuar) që tregojnë se kandidati ka kryer kursin e kualifikimit në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar, të organizuar ose të monitoruar nga organizata profesionale e kontabilistëve të miratuar, apo edhe organizata të tjera të njohura,

8. Dëshmi të gjendjes personale gjyqësore (dëshmi penaliteti) të 3 muajve të fundit.

Shënim: Kandidatët që kanë dorëzuar dokumentacion në sezonet e kaluar dhe nuk janë shpallur fitues për të marrë pje në provime në këtë sezon, duhet të paraqesin:

1. Nje rkesë me shkrim drejtuar Autoritetit Çertifikimit;

2. Kopje të ID,

3. Dëshmi të gjendjes personale gjyqësore (Dëshmi penaliteti) te 3 muajve te fundit.

Do të regjistrohen vetëm ata kandidatë të cilët brenda afatit të përcaktuar, dozojnë të plotë dokumentacionin e kërkuar.

 

R
REP

Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:00)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?