Rregullore

Article Index
Rregullore
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages

RREGULLORE E KOMITETIT TË KONTROLLIT TË BRËNDSHËM

(Për procedurat e kontrollit të brëndshëm financiar)

Komiteti i Drejtimit të Shoqatës KM në pajtueshmëri me kompetencat që i jepen me Statutin e Shoqatës KM, miraton Rregulloren mbi Komitetin e Kontrollit të brëndshëm financiar në nenet si më poshtë:

Kapitulli 1 – Dispozitat e përgjithshme

Neni 1. – Grupi i kontrollit financiar:

Grupi i kontrollit financiar të Shoqatës KM do të jetë Komiteti i Kontrollit.

Neni 2. - Caktimi i grupit të kontrollit:

Komiteti i Kontrollit, zgjidhet nga Asambleja e antarëve në zbatim të nenit 8 dhe nenit 9 të Statutit të Shoqatës KM, si dhe rregullon veprimtarin në përputhje me nenet 22 deri 24 të Statutit të Shoqatës KM si dhe kësaj rregullore.

Komiteti i Kontrollit nominohet nga Asamblea e antarëve duke u bazuar në propozimet e antarëve të Shoqatës KM, siç është përcaktuar në Statutin ë Shoqatës KM.

Komiteti i Kontrollit përbëhet nga 3 Anëtar. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit të përcaktuar nga Asambleja kanë një mandat 3 vjeçar,  dhe kanë të drejtën edhe të një rizgjedhje rradhazi në bazë të kritereve të më poshtëme :

2.1-Anetaret e Komitetit te Kontrollit zgjidhen me votim te fshehte , ne baze te paraqitjes individuale te kandidaturave. Kryetar i Komitetit te Kontrollit caktohet kandidati qe fiton numrin me te madh te votave dhe ne rast votash te barabarta, kandidati qe ka me shume vite eksperience ne profesionin e kontablit të miratuar.

2.2-Kandidaturat per postin e anetarit te Komitetit të Kontrollit duhet t’i paraqiten Kryetarit te Komitetit Drejtimit për të pare nëse janë në përputhje me kërkesat, të paktën 30 dite perpara dates se mbajtjes se mbledhjes se Asambles e cila do te emeroje anetaret e ketij organi.

2.3-Anetaret e Komitetit te Kontrollit mund te shkarkohen me vendim te Asamblesë së Përgjithshme të Antarëve ne ato raste kur veprimet apo mosveprimet e tyre, te cilat bien ndesh me Statutin, ligjin dhe rregulloret kane cenuar rende reputacionin e profesionit te kontablit të miratuar dhe te Shoqatës.Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?