Statuti

Article Index
Statuti
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
All Pages
S T A T U T I
I SHOQATES « KONTABEL I MIRATUAR »
(KM)

Ne mbeshtetje te Legjislacionit Shqiptar ne fuqi, ligjit nr. 8788   date 03.05.2001 “Per Organizatat Jofitimprurese” dhe Ligjit nr. 8789  date 07.05.2001 “Per Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurese” hartohet ky statut i Shoqates “KONTABEL I MIRATUAR” (KM)

Kjo shoqate eshte nje organizem i krijuar me vullnetin e lire te antareve te saj dhe eshte  joqeveritare, jofetare,jo politike e jofitimprurëse, që e ushtron veprimtarinë e saj duke u bazuar në nenet e këtij statuti e në legjislacionin në fuqi.

Neni 1

EMERTIMI I SHOQATES

 

Emërtimi i shoqates do te jete: “KONTABEL I MIRATUAR”.

Emërtimi i shkurtuar i saj do te jete: “KM”

Neni 2

QELLIMI DHE FUSHA E VEPRIMTARISE SE SHOQATES

do te jete si me poshte vijon :Last Updated (Saturday, 15 April 2017 15:01)

 
World's Top Web Hosting providers awarded and reviewed. Find a reliable green hosting service, read greengeeks review
Kerko
Ora
Anketa
Si ju duket faqja?